Hyundai


جدول سرویس های ادواری

هیوندای i10I بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I I I I I I I I I I I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I I I I I I
تسمه های موتور I I I I I I I I I I I
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
تعویض شمع های موتور R R R
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
روغن گیربکس اتوماتیک I R I
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I I I I I I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I I
عملکرد پدال ترمز I I I I I I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر سوخت R R
فیلتر هوای موتور I I I I I I I I R I I I I I I I I R I I I I I I I I R I I I
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای i10

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 1,860,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 2,060,000 1,040,000 1,400,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 3,000,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,400,000 1,040,000 2,060,000 1,040,000 1,400,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 3,360,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 2,060,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 1,705,000 953,333 1,741,667 953,333 953,333 1,888,333 953,333 1,283,333 1,741,667 953,333 953,333 2,750,000 953,333 953,333 1,741,667 1,283,333 953,333 1,888,333 953,333 1,283,333 1,741,667 953,333 953,333 3,080,000 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 1,888,333
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 1,550,000 866,667 1,583,333 866,667 866,667 1,716,667 866,667 1,166,667 1,583,333 866,667 866,667 2,500,000 866,667 866,667 1,583,333 1,166,667 866,667 1,716,667 866,667 1,166,667 1,583,333 866,667 866,667 2,800,000 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 1,716,667
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,240,000 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,373,333 693,333 933,333 1,266,667 693,333 693,333 2,000,000 693,333 693,333 1,266,667 933,333 693,333 1,373,333 693,333 933,333 1,266,667 693,333 693,333 2,240,000 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,373,333


جدول سرویس های ادواری

هیوندای i20I بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I I I I I I I I I I I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I I I I I I
تسمه های موتور I I I I I I R I R I R
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
خلاصی سوپاپ ها I
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
روغن گیربکس اتوماتیک I R I
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I I I I I I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I
عملکرد پدال ترمز I I I I I I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر سوخت R R
فیلتر هوای موتور I I I I I I I I R I I I I I I I I R I I I I I I I I R I I I
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای i20

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 1,860,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 2,060,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 3,100,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 3,120,000 1,040,000 1,400,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 3,440,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 2,400,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 1,705,000 953,333 1,741,667 953,333 953,333 1,888,333 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 2,841,667 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 2,860,000 953,333 1,283,333 1,741,667 953,333 953,333 3,153,333 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 2,200,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 1,550,000 866,667 1,583,333 866,667 866,667 1,716,667 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 2,583,333 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 2,600,000 866,667 1,166,667 1,583,333 866,667 866,667 2,866,667 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 2,000,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,240,000 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,373,333 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 2,066,667 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 2,080,000 693,333 933,333 1,266,667 693,333 693,333 2,293,333 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,600,000


جدول سرویس های ادواری

هیوندای اکسنتI بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
سیستم خنک کاری موتور I I I I I
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I I I I I I
تسمه های موتور I I I I I I
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
تعویض شمع های موتور R R
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
روغن گیربکس اتوماتیک I R I
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I R I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I
عملکرد پدال ترمز I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر سوخت R R
فیلتر هوای موتور I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R
مسیر گازهای خروجی موتور I I I I I I I I I I
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای اکسنت

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 1,880,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 1,920,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 3,120,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 1,940,000 1,040,000 1,400,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 3,700,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 1,940,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 1,723,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 1,760,000 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 2,860,000 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 1,778,333 953,333 1,283,333 1,741,667 953,333 953,333 3,391,667 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 1,778,333
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 1,566,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 1,600,000 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 2,600,000 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 1,616,667 866,667 1,166,667 1,583,333 866,667 866,667 3,083,333 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 1,616,667
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,253,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,280,000 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 2,080,000 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,293,333 693,333 933,333 1,266,667 693,333 693,333 2,466,667 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,293,333


جدول سرویس های ادواری

هیوندای النتراI بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
سیستم خنک کاری موتور I
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I I I I I I I I I I I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I
تسمه های موتور I I I I I I
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
روغن گیربکس اتوماتیک I R I
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I I I I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I
عملکرد پدال ترمز I I I I I I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
فیلتر بخارگیر باک بنزین R R
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر سوخت R R
فیلتر هوای موتور I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R
مسیر گازهای خروجی موتور I I I I I
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای النترا

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 1,880,000 1,160,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 1,960,000 1,040,000 1,160,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 3,380,000 1,040,000 1,160,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 1,960,000 1,040,000 1,520,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 3,380,000 1,040,000 1,160,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 1,960,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 1,723,333 1,063,333 1,595,000 1,063,333 953,333 1,796,667 953,333 1,063,333 1,595,000 1,063,333 953,333 3,098,333 953,333 1,063,333 1,595,000 1,063,333 953,333 1,796,667 953,333 1,393,333 1,595,000 1,063,333 953,333 3,098,333 953,333 1,063,333 1,595,000 1,063,333 953,333 1,796,667
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 1,566,667 966,667 1,450,000 966,667 866,667 1,633,333 866,667 966,667 1,450,000 966,667 866,667 2,816,667 866,667 966,667 1,450,000 966,667 866,667 1,633,333 866,667 1,266,667 1,450,000 966,667 866,667 2,816,667 866,667 966,667 1,450,000 966,667 866,667 1,633,333
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,253,333 773,333 1,160,000 773,333 693,333 1,306,667 693,333 773,333 1,160,000 773,333 693,333 2,253,333 693,333 773,333 1,160,000 773,333 693,333 1,306,667 693,333 1,013,333 1,160,000 773,333 693,333 2,253,333 693,333 773,333 1,160,000 773,333 693,333 1,306,667


جدول سرویس های ادواری

هیوندای توسانI بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
سیستم خنک کاری موتور I I I
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I I I I I I I I I I I
بازدید میل گاردان I I I I I I I I I I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I
تسمه های موتور I I I I I I
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
روغن دیفرانسیل عقب I R
روغن گیربکس اتوماتیک R
روغن محفظه ترانسفر ( 4WD ) I R
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I I I I I I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I
عملکرد پدال ترمز I I I I I I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
فیلتر بخارگیر باک بنزین R R
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر سوخت R R
فیلتر هوای موتور I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R
مسیر گازهای خروجی موتور I I I I I
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای توسان

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 1,880,000 1,040,000 1,880,000 1,040,000 1,040,000 2,080,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 3,600,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 2,080,000 1,040,000 1,400,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 4,180,000 1,040,000 1,040,000 1,900,000 1,040,000 1,040,000 2,080,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 1,723,333 953,333 1,723,333 953,333 953,333 1,906,667 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 3,300,000 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 1,906,667 953,333 1,283,333 1,741,667 953,333 953,333 3,831,667 953,333 953,333 1,741,667 953,333 953,333 1,906,667
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 1,566,667 866,667 1,566,667 866,667 866,667 1,733,333 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 3,000,000 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 1,733,333 866,667 1,166,667 1,583,333 866,667 866,667 3,483,333 866,667 866,667 1,583,333 866,667 866,667 1,733,333
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,253,333 693,333 1,253,333 693,333 693,333 1,386,667 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 2,400,000 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,386,667 693,333 933,333 1,266,667 693,333 693,333 2,786,667 693,333 693,333 1,266,667 693,333 693,333 1,386,667


جدول سرویس های ادواری

هیوندای سوناتاI بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
مسیر گازهای خروجی موتور I I I I I
فیلتر هوای موتور I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R
فیلتر سوخت R R
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر بخارگیر باک بنزین R R
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد پدال ترمز I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
روغن گیربکس اتوماتیک R
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
تعویض شمع های موتور R R R
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
تسمه های موتور I I I I I I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I I I I I I I I I I I
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای سوناتا

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 1,860,000 1,040,000 1,860,000 1,040,000 1,040,000 1,960,000 1,040,000 1,040,000 2,220,000 1,040,000 1,040,000 3,440,000 1,040,000 1,040,000 1,860,000 1,040,000 1,040,000 2,320,000 1,040,000 1,400,000 1,860,000 1,040,000 1,040,000 3,440,000 1,040,000 1,040,000 2,220,000 1,040,000 1,040,000 1,960,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 1,705,000 953,333 1,705,000 953,333 953,333 1,796,667 953,333 953,333 2,035,000 953,333 953,333 3,153,333 953,333 953,333 1,705,000 953,333 953,333 2,126,667 953,333 1,283,333 1,705,000 953,333 953,333 3,153,333 953,333 953,333 2,035,000 953,333 953,333 1,796,667
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 1,550,000 866,667 1,550,000 866,667 866,667 1,633,333 866,667 866,667 1,850,000 866,667 866,667 2,866,667 866,667 866,667 1,550,000 866,667 866,667 1,933,333 866,667 1,166,667 1,550,000 866,667 866,667 2,866,667 866,667 866,667 1,850,000 866,667 866,667 1,633,333
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,240,000 693,333 1,240,000 693,333 693,333 1,306,667 693,333 693,333 1,480,000 693,333 693,333 2,293,333 693,333 693,333 1,240,000 693,333 693,333 1,546,667 693,333 933,333 1,240,000 693,333 693,333 2,293,333 693,333 693,333 1,480,000 693,333 693,333 1,306,667


جدول سرویس های ادواری

هیوندای سانتافهI بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I
بازدید میل گاردان I I I I I I I I I I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I
تسمه های موتور I I I I I I
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
تعویض شمع های موتور R
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
روغن دیفرانسیل عقب I R
روغن گیربکس اتوماتیک R
روغن محفظه ترانسفر ( 4WD ) I R
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I R I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I
سیستم خنک کاری موتور I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I I I I I I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I
عملکرد پدال ترمز I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
فیلتر بخارگیر باک بنزین R R
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر سوخت R R
فیلتر هوای موتور I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R
مسیر گازهای خروجی موتور I I I I
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای سانتافه

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 1,880,000 1,040,000 1,860,000 1,040,000 1,040,000 2,060,000 1,040,000 1,040,000 1,860,000 1,040,000 1,040,000 3,960,000 1,040,000 1,040,000 1,860,000 1,040,000 1,040,000 2,060,000 1,040,000 1,400,000 1,740,000 1,040,000 1,040,000 5,580,000 1,040,000 1,040,000 1,860,000 1,040,000 1,040,000 2,040,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 1,723,333 953,333 1,705,000 953,333 953,333 1,888,333 953,333 953,333 1,705,000 953,333 953,333 3,630,000 953,333 953,333 1,705,000 953,333 953,333 1,888,333 953,333 1,283,333 1,595,000 953,333 953,333 5,115,000 953,333 953,333 1,705,000 953,333 953,333 1,870,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 1,566,667 866,667 1,550,000 866,667 866,667 1,716,667 866,667 866,667 1,550,000 866,667 866,667 3,300,000 866,667 866,667 1,550,000 866,667 866,667 1,716,667 866,667 1,166,667 1,450,000 866,667 866,667 4,650,000 866,667 866,667 1,550,000 866,667 866,667 1,700,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,253,333 693,333 1,240,000 693,333 693,333 1,373,333 693,333 693,333 1,240,000 693,333 693,333 2,640,000 693,333 693,333 1,240,000 693,333 693,333 1,373,333 693,333 933,333 1,160,000 693,333 693,333 3,720,000 693,333 693,333 1,240,000 693,333 693,333 1,360,000


جدول سرویس های ادواری

هیوندای آزراI بازدید و در صورت نیاز تعویض
R تعویض
موارد سرویس
سرویس اولیه
سرویس 10000 کیلومتر
سرویس 15000 کیلومتر
سرویس 20000 کیلومتر
سرویس 25000 کیلومتر
سرویس 30000 کیلومتر
سرویس 35000 کیلومتر
سرویس 40000 کیلومتر
سرویس 45000 کیلومتر
سرویس 50000 کیلومتر
سرویس 55000 کیلومتر
سرویس 60000 کیلومتر
سرویس 65000 کیلومتر
سرویس 70000 کیلومتر
سرویس 75000 کیلومتر
سرویس 80000 کیلومتر
سرویس 85000 کیلومتر
سرویس 90000 کیلومتر
سرویس 95000 کیلومتر
سرویس 100000 کیلومتر
سرویس 105000 کیلومتر
سرویس 110000 کیلومتر
سرویس 115000 کیلومتر
سرویس 120000 کیلومتر
سرویس 125000 کیلومتر
سرویس 130000 کیلومتر
سرویس 135000 کیلومتر
سرویس 140000 کیلومتر
سرویس 145000 کیلومتر
سرویس 150000 کیلومتر
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو I I I I I I I I I I I
اتصالات مجموعه کمک فنر I I I I I I I I I I I
سیستم خنک کاری موتور I I
پلوس ها و گردگیرها I I I I I I
تسمه های موتور I I I I I I
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
دیسک ها و لنت ها I I I I I I I I I I I
روغن گیربکس اتوماتیک R
سطح روغن ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع خنک کننده موتور I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سطح مایع شیشه شوی I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
سلامت باطری با دستگاه I I I I I I I I I I I I I I I I
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) I
شلنگ و اتصالات بخار بنزین I I I
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز I I I I I I I I I I I
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی I I I
عملکرد پدال ترمز I I I I I I
عملکرد ترمز پارک I I I I I I
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه I I I I I I I I I I I
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
عملکرد سیستم تهویه مطبوع I I I I I I I I I I I
عملکرد کمپرسور تهویه I I I I I I I I I I I
فیلتر بخارگیر باک بنزین R R
فیلتر تهویه مطبوع R R R R R R R R R R
فیلتر سوخت R R
فیلتر هوای موتور I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R I I R
مسیر گازهای خروجی موتور I I I I I
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


اجرت سرویس های ادواری

هیوندای آزرا

سرویس اولیه سرویس 10000 کیلومتر سرویس 15000 کیلومتر سرویس 20000 کیلومتر سرویس 25000 کیلومتر سرویس 30000 کیلومتر سرویس 35000 کیلومتر سرویس 40000 کیلومتر سرویس 45000 کیلومتر سرویس 50000 کیلومتر سرویس 55000 کیلومتر سرویس 60000 کیلومتر سرویس 65000 کیلومتر سرویس 70000 کیلومتر سرویس 75000 کیلومتر سرویس 80000 کیلومتر سرویس 85000 کیلومتر سرویس 90000 کیلومتر سرویس 95000 کیلومتر سرویس 100000 کیلومتر سرویس 105000 کیلومتر سرویس 110000 کیلومتر سرویس 115000 کیلومتر سرویس 120000 کیلومتر سرویس 125000 کیلومتر سرویس 130000 کیلومتر سرویس 135000 کیلومتر سرویس 140000 کیلومتر سرویس 145000 کیلومتر سرویس 150000 کیلومتر
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) 1,860,000 1,160,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 1,960,000 1,040,000 1,160,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 3,460,000 1,040,000 1,160,000 1,700,000 1,160,000 1,040,000 1,960,000 1,040,000 1,520,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 3,460,000 1,040,000 1,160,000 1,740,000 1,160,000 1,040,000 1,960,000
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) 1,705,000 1,063,333 1,595,000 1,063,333 953,333 1,796,667 953,333 1,063,333 1,595,000 1,063,333 953,333 3,171,667 953,333 1,063,333 1,558,333 1,063,333 953,333 1,796,667 953,333 1,393,333 1,595,000 1,063,333 953,333 3,171,667 953,333 1,063,333 1,595,000 1,063,333 953,333 1,796,667
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) 1,550,000 966,667 1,450,000 966,667 866,667 1,633,333 866,667 966,667 1,450,000 966,667 866,667 2,883,333 866,667 966,667 1,416,667 966,667 866,667 1,633,333 866,667 1,266,667 1,450,000 966,667 866,667 2,883,333 866,667 966,667 1,450,000 966,667 866,667 1,633,333
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) 1,240,000 773,333 1,160,000 773,333 693,333 1,306,667 693,333 773,333 1,160,000 773,333 693,333 2,306,667 693,333 773,333 1,133,333 773,333 693,333 1,306,667 693,333 1,013,333 1,160,000 773,333 693,333 2,306,667 693,333 773,333 1,160,000 773,333 693,333 1,306,667
hyundai logo

راه های ارتباطی شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
تلفن : 91007778      فکس : 44986326      ایمیل : contactus@ktl-co.com

ⓒ کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو می باشد.